Ochrana osobních údajů

 

Základní ustanovení

 

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Pavel Koudelka, se sídlem Aleje 461/70B, Ostrava, IČ: 62358995 (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou adresa: email: info@4mio.cz telefon: 739557228

Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pokud je kupující fyzickou osobou (nepodnikatel), je nezbytné pro jeho identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Pokud je kupující právnickou osobou nebo živnostníkem, je nezbytné pro jeho účetní identifikaci, aby oznámil prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, adresu dodání (pokud je jiná), číslo telefonu a e-mailovou adresu.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, - oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, - Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 

Účelem zpracování osobních údajů je

 

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, - zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

Doba uchovávání údajů

 

Správce uchovává osobní údaje- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). - po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, - zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu, - zajišťující marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

Vaše práva

 

Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR - právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR - právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR- tento výmaz bude proveden, pokud tento výmaz nebude v rozporu s oprávněnými zájmy prodávajícího, - právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, - právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, - právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Změny v osobních údajích může kupující uskutečnit úpravou údajů ve svém zákaznickém účtu nebo zasláním informačního emailu prodávajícímu. Výpis osobních údajů může kupující získat ve svém zákaznickém účtu v sekci Osobní údaje nebo zasláním informačního emailu prodávajícímu..

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Závěrečná ustanovení

 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Produkt přidán do seznamu přání
Produkt přidán k porovnání.