Vonný olej Vánoce

Vonný olej Vánoce

Christmas

Christmas - vonná parfémová vůně

 • Vonný olej neobsahuje ftaláty.
 • Vůně a žádné z jejich ingrediencí nebyly testovány na zvířatech
 • Vůně splňují standardy INTERNATIONAL FRAGRANCE ASSOCIATION (IFRA).
 • Veganská certifikace – ve výrobcích se nepoužívají žádné vonné látky ani barviva pocházející ze zvířat. Vůně a žádné z jejich ingrediencí nebyly testovány na zvířatech.

Doporučené dávkování:

Parafíny, voskové směsi, parafínové směsi: 1-3%

Přírodní vosky, sójový, řepkový, kokosový, palmový, olivový, včelí: 5-10%

Objem ml
 • 10 ml
 • 50 ml
 • 100 ml
 • 200 ml
 • 500 ml
 • 1000 ml
 • Dotaz na zboží
 • Dotaz na zboží

  * Povinná pole

  Odpovíme vám co nejdříve, zpravidla během pár hodin.

  Zavřít nebo  

   

  Ke všem vůním dodáváme můžeme dodatveškerou potřebnou dokumentaci:

  • Certifikát kvality, včetně chemických a fyzikálních vlastností
  • Bezpečnostní list chemického výrobku
  • Specifikaci výrobku
  • Seznam alergenů
  • Certifikát shody IFRA

  Měřítkem kvality vůně do svíček je vlastnost vůně se rovnoměrně rozpustit po celém objemu svíčky, zdatnost zachovat si svojí vůni během zpracování a také pří skladování a hoření svíčky. Většina standardních vůní na trhu jsou na bázi dipropylenglykolu: v nichž se ani rozpouštědlo (dipropylenglykol) ani část aromatických produktů nerozpouští v tukové fázi, a proto se aroma uvolňuje na povrch produktu, což vede ke ztrátě vůně, změně vůně a také nerovnoměrnému rozložení vůně po celém objemu svíčky.

  Vůně jsou směsí éterických olejů a minerálním oleji, a proto se rovnoměrně rozpouští v roztavených voscích a parafinech po celém obejmu svíčky, díky čemuž mají jednotné a trvalé aroma.

  Vůně se můžou použít na:

  • výrobu svíček
  • masážní svíčky
  • oleje na nehtovou kůžičku, a masážní oleje 
  • tuhý balzám, balzám na rty
  • peeling na tělo na bázi cukru a oleje

  Nutná legislativní nařízení. Nařízení (ES) č. 1272-2008 o klasifikaci a označování látek a směsí = nařízení CLP OZNAČENÍ PODLE NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272-2008. H226 hořlavá kapalina a páry. H228 hořlavá tuhá látka. H302 zdraví škodlivý při požití. H304 při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H314 způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H315 dráždí kůži. H317 může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 způsobuje vážné podráždění očí. H400 vysoce toxický pro vodní organismy. H411 toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P260 nevdechujte prach, dým, mlhy, páry, aerosoly. P264 po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 používejte ochranné rukavice-ochranný oděv-ochranné brýle-obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: OKAMŽITĚ VOLEJTE TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P305 + P351 + P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.P333 + P313 – při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc-ošetření.P337 + P313 přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc-ošetření.P391 – Uniklý produkt seberte.P501 – Odstraňte obsah-obal podle místních předpisů.P303+361+353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou-osprchujte.P501Odstraňte obsah-obal dle platných nařízení.

  Druh vůně
  Vánoční vůně
  Žádné recenze

  8 další produkty ve stejné kategorii:

  Produkt přidán do seznamu přání
  Produkt přidán k porovnání.